50 vrijwilligers inventariseren fietsknelpunten

Obstakels in St. Nicolaasga
Jetty de Vries
Dit voorjaar vindt er een grootscheepse inventarisatie plaats van fietsknelpunten in Fryslân. Een kleine 50 vrijwilligers zijn gemobiliseerd en uitgerust met fotocamera's met GPS om deze in kaart te brengen. De inventarisatie wordt gecoördineerd door Jetty de Vries van de Fietsersbond. De eerste foto's komen binnen. In eerste instantie beperken we ons tot 4 thema's: fietspaaltjes, varkensruggetjes en andere gevaarlijke obstakels, gevaarlijke kruisingen met 50 km wegen binnen de bebouwde kom en de hobbels, bobbels of gaten in het wegdek (slecht wegdek). 

Plan van Aanpak fietsverkeersveiligheid gemeenten
De minister heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren. De Fietsersbond wil hier een eerste aanzet toe geven door de knelpunten in kaart te brengen.

5 april inventarisatie in Leeuwarden

Fietstunnel ipv fietsbruggen over rondweg Lemmer



Dankzij veel lokale commotie is de provincie van het plan afgestapt om fietsbruggen aan te leggen over de Lemster Rondweg. Fietstunnels zijn een veel betere oplossing voor fietsers.

(bron: Omrop Fryslân)
De provincie schrapt mogelijk de fietsbruggen over de Lemster Rondweg. Daarvoor in plaats komen tunnels onder deze N359 door.
Ook zal de aanleg van het aquaduct en de vier rotondes gefaseerd plaatsvinden.

Op deze manier hebben Lemster ondernemers het minste las van het €37,5 miljoen kostende karwei. Dit neemt zo'n anderhalf jaar in beslag en start in 2015.

Veeg eerste de fietspaden sneeuwvrij

Bij de behandeling van de notitie verkeersveiligheid in de commissie Bestuur&Middelen heeft de Fietsersbond er voor gepleit om voortaan eerst de fietspaden sneeuwvrij te maken. De fietser is in de sneeuw de meest kwetsbare verkeersdeelnemer. Ondanks de goede bedoelingen van de gemeente blijkt het in de praktijk nog vaak te haperen. Fietsers van buitenuit klagen erover dat het sneeuwvrij  maken ophoudt bij de gemeentegrens van Leeuwarden. FB sprak in aan de hand van een presentatie.

Uit de Leeuwarder Courant:
LEEUWARDEN - Fietspaden in Leeuwarden zouden nog voor de autowegen schoongeveegd moeten worden, vindt de Fietsersbond. Fietsers zijn in het verkeer veel kwetsbaarder. Wanneer er veel sneeuw valt, zoals afgelopen dagen, zien veel mensen die normaal fietsen zich nu gedwongen met de auto te gaan.

Miriam de Groot wint IkWilJeZien Fiets

Als sluitstuk van de fietsverlichtingscampagne Ik Wil Je Zien van de Fietsersbond is er een Ik Wil Je Zien fiets verloot onder 1 van de 6 scholieren die hier de hele winterperiode op hebben gefietst. Miriam de Groot uit Leeuwarden was de gelukkige, die de in het donker opvallende fiets mag houden. De Fiets is bij haar op school uitgereikt.

De uitreiking was de laatste activiteit van de campagne in Fryslân. Er zijn fietsverlichtingsacties geweest in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek en op een aantal middelbare scholen. De posters waren te zien in bioscopen, horeca gelegenheden, achterop de bus, op scholen en in tal van winkels in Fryslân. Bijzonder dit jaar was de samenwerking met de politie. De actie een lamp of een boete zorgde voor 103 niet uitgeschreven boetes en gerepareerde fietslampjes in Sneek.


Provincie gaat voor Feilich Fytse in Fryslân

(bron: verkeersnet.nl)

De provincie Fryslân gaat aan de slag met het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. Dit wil de provincie doen met een betere infrastructuur en meer verkeersonderwijs. Op deze manier moeten (dodelijke) fietsongevallen en ernstig gewonden bij fietsers worden voorkomen. Hiervoor maakte de provincie het plan van aanpak ‘Fyts Feilich yn Fryslân’.


In het ‘plan van aanpak’ meldt de provincie dat de Fietsersbond wordt gevraagd om een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren om infrastructurele maatregelen bij de wegbeheerders onder de aandacht te brengen.

Video animatie nieuw ontwerp Europaplein

De gemeente Leeuwarden heeft op een informatiebijeenkomst het nieuwe ontwerp van Europaplein gepresenteerd. Van het nieuwe ontwerp is ook onderstaande animatie gemaakt. De fietsers krijgen 3 fietstunnels. Op verzoek van de FB kijkt men nog naar het hellingspercentage vanuit de Heliconweg en de Valeriusstraat. Deze zijn nu nog ingetekend op 5 %. Hoewel het om een relatief korte afstand gaat, is dit steiler dan de CROW norm.



(bron: Leeuwarden vrijbaan)
Het Europaplein houdt Leeuwarders bezig. Zo'n zeventig belangstellenden kwamen naar de informatieavond in Eelstjeshiem om het definitief ontwerp voor het plein te bekijken.

Projectleider Harrie Oppewal en stedenbouwkundige en directeur van wUrck, Gijs Wolfs lieten in een presentatie het definitieve ontwerp voor het Europaplein zien. Er is heel wat veranderd in vergelijking met het voorlopig ontwerp dat in september vorig jaar werd voorgelegd aan de gemeenteraad.

Rij2op5 seizoen van start in Leeuwarden

E-bike proberen

(Bron: Leeuwarden-vrijbaan)

Ook dit voorjaar biedt Werk Slim, Reis Slim in samenwerking met de Fietsersbond de succesvolle fietsstimuleringscampagne Rij2op5 opnieuw aan bij bedrijven in Leeuwarden.

Tot € 1.500,- besparen per nieuwe fietsende medewerker
De kant-en-klare fietsstimuleringscampagne Rij2op5 verleidt automobilisten die dicht bij hun werk wonen om de fiets te (her)ontdekken als vervoersmiddel. Fietsende medewerkers leveren bedrijven tot wel € 1.500,- per medewerker per jaar op.

Toch extra fietspad naar school Akkrum


(Bron: Leeuwarder Courant)
Een vrijliggend fietspad langs de zuidkant van de Boarnsterdyk moet de route naar de nieuwe school in Akkrum veiliger maken.

Het fietspad loopt vanaf het viaduct langs de rotonde, waarbij fietsers voorrang krijgen. Vervolgens sluit het aan op de bestaande route.

Met deze oplossing denkt de gemeente Boarnsterhim de veiligheid van fietsende schoolkinderen het best te kunnen garanderen.

Sinds de opening van de school begin dit jaar regent het klachten over de verkeerssituatie.


Fietssnelweg Sneek - Woudsend in wording

De parallelweg tussen Sneek en Woudsend moet een fietssnelweg worden. De provincie Fryslân wil hiermee het gebruik van de fiets als vervoermiddel stimuleren. Een van de belangrijke veranderingen is , dat het landbouwverkeer van de parallelweg af gaat. Deze is primair bedoeld voor de fietsers.

Fietsverkeer
In Fryslân Fytslân is de fietsroute tussen Sneek en Woudsend opgedeeld in een hoofdfietsroute tussen Woudsend en aansluiting Heeg en een fietssnelweg tussen aansluiting Heeg en Sneek. Ten behoeve van dit beleid wordt de parallelweg in Jutrijp en Hommerts heringericht en tussen de komgrens van Jutrijp en Sneek maken
fietsers gebruik van een vrijliggend fietspad.

Een en ander is vastgelegd in de provinciale visie N354 Sneek - Woudsend. 

Lânbouferkear ropt emoasje op

(bron: Friesch Dagblad)
Trekkers, al of net mei in wein der achter, ride tsjintwurdich wol sechtich kilometer yn ‘e oere, alteast op diken dy’t goedernôch ûnderhâlden binne. Se meie eins mar 25 yn ‘e oere, mar wurde troch plysje en justysje stilswijend behannele as is regulier frachtferkear. Dat rydt trouwens nóch hurder: 80, 90, soms 100 kilometer yn ‘e oere, mar dan meastal op diken dêr’t fytsers en fuortgongers heechút oerstekke.

It lânbouferkear ropt somtiden emoasjes op, sa die bliken yn kafee It Reade Hynder yn Wommels, tongersdei 15 novimber 2012. Benammen as der fuortgongers of fytsers troch trekkers oanriden wurde, dan ûntstiet ferlet fan aksje. ‘SAM’ yn Littenseradiel naam it inisjatyf ta in debatjûn oer it lânbouferkear. (‘SAM’ is it gemeentlik gearwurkingsferbân fan PvdA, SP, GrienLinks en D66). Oanlieding wie in ûngemak: it famke Anouk wie in tal moannen earder oanriden troch in trekker en slim ferwûne rekke. Yn ‘Op ‘e skille’, it hûs-oan-hûs-blêd fan Littenseradiel, hie der in pear kear omtinken oan jûn.