Dongeradeel worstelt met 60 kilometer en natuurlijk sturen

Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur vergroot volgens verkeerskundigen de veiligheid. Maar als enige gemeente in de provincie is de limiet op de buitenwegen in Dongeradeel nog 80 kilometer per uur.
Alle andere gemeenten hanteren al 60 kilmeter of hebben het beleidsvoornemen.

Verkeerskundigen Rinus Jaarsma en Wim Hauptmeijer vertelden dit in september op een symposium van de Fietsersbond in Hiaure dat het met creatieve ideeën ook anders kan.

Natuurlijk sturen
De verkeerskundigen gaven met voorbeelden op basis van het concept natuurlijk sturen aan, dat er meer mogelijkheden zijn om tot een lager snelheidsregiem te komen. ‘Natuurlijk sturen’ probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen. Zo kunnen natuurlijke elementen als hagen, overhangende bomen of een boomwal haaks op de weg, de snelheid beinvloeden.
Wethouder de Graaf vindt de maatregelen wel mooi,

Provincie dekt tekort rondje Lauwersmeer

(bron: Leeuwarder Courant) De provincie tast extra diep in de buidel voor nieuwe fiets-, wandel- en vaarverbindingen in het Lauwersmeer en omgeving.

Uit het verwachte rekeningoverschot willen gedeputeerde staten €332.000 extra bijdragen in het Rondje Lauwersmeer. Hiermee worden Dongeradeel en Kollumerland ontzien, die niet bij machte zeggen te zijn elk €166.000 in het project te steken.

De totale kosten van Rondje Lauwersmeer zijn €3,3 miljoen. Friesland had eerder al €667.000 toegezegd.


Fietspad Berltsum Ried komt er echt

Na jarenlange strijd en lobby van de dorpen Berlstum en Ried wordt er nu toch vrijliggend fietspad aangelegd tussen beide dorpen. Die vonden het fietsen over de provinciale weg te gevaarlijk, onder meer vanwege het vele landbouwverkeer. De aanleg van het fietspad kost € 450.000,--, waarvan de provincie € 180.000,-- subsidieert.


Fietspad Grou Wergea eind 2014 klaar

Het fietspad door het Leechlân tussen Grou en Wergea is eind 2014 klaar. Boarnsterhim en Leeuwarden en de provincie Fryslân ondertekenen binnenkort een overeenkomst.

Voor het pad wordt al sinds 2003 gestreden door de werkgroep Fietspad Leechlân. Probleem was lange tijd dat de gemeente Boarnsterhim er geen financiën voor had.

De provincie nam het project over en trok er €1,2 miljoen voor uit. Dat was niet genoeg. De gemeente Leeuwarden, waar Grou en Wergea vanaf 1 januari bijhoren, en de provincie leggen het tekort bij.
(bron: Omrop Fryslân)

Groepsfietsen op verkeersmarkt

Voor beginnende scholieren op het VO geeft de Friese Fietsschool steeds meer trainingen in het zogenaamde groepsfietsen. Dit als onderdeel van de door de stichting bevordering verkeerseducatie (SBV) georganiseerde verkeersmarkten. Op het Dockinga college in Dokkum werd dit o.l.v. de fietsdocenten Bernard en Tekla geoefend door o.a. de volgende oefeningen:
 • tweetallen naast elkaar, met koord (50 cm) tussen hen in.
 • -idem, slalommen
 • -idem, passeren van een obstakel, dan achter elkaar fietsen en weer als tweetal verder.

Recht op een rechte tunnel in Sneek

De handtekeningenactie bij de Lemstertunnel vrijdag 30 augustus is een groot succes geworden. Door de Fietsersbond afdeling SudWest Fryslân, het wijkpanel Tinga en wijkplatform Lemmerweg-West werden binnen een paar uur ruim 600 handtekeningen opgehaald van bezorgde fietsers die twee haarspeldbochten en een steile klim niet zien zitten.
                           
Online petitie
Het is ook mogelijk de petitie online te tekenen en er is een facebook-pagina aangemaakt voor de actie, waar iedereen kan reageren op de plannen en de acties.

Tellingen

Nieuw fietspad langs de Zwette in gebruik

Tussen Mangumerhuske en de Froonackerdyk
Fietspad langs de Zwette met fietsbrug naar Reduzum
Het fietspad langs De Swette tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk is sinds 1 juli in  gebruik genomen. De fietsroute is het eerste deel van een fietspad langs de hele Middelseerûte tussen Leeuwarden en Sneek.

Het pad is alleen geschikt voor fietsers en wandelaars, niet voor bromfietsers. Bij het fietspad tussen het Mantgumerhúske bij Mantgum en de Froonackerdyk bij Dearsum is een fietsbrug naar Reduzum aangelegd. Zo kunnen inwoners van dit dorp makkelijk bij het pad komen en ook richting Sneek fietsen.


Fryslân landschappelijk meest aantrekkelijke fietsprovincie

Net als in 2012 is ook in 2013 Fryslân landschappelijk de meest aantrekkelijke fietsprovincie. Een en ander blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2013 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform.

Beheer routenetwerk
Opvallend is ook dat het beheer van het routenetwerk het laatste jaar sterk is verbeterd. In 2012 was Fryslân hier nog bijna hekkesluiter (alleen Noord-Holland scoorde nog lager) met een 1,7. In 2013 is Fryslân opgerukt naar de middenmoot met waardering van 3,8. Mogelijk dat de uitbesteding van het fietsknooppunten routenetwerk aan de Marrekrite hieraan heeft bijgedragen.

Kanniewaarzijn kan weer naar Sneek

Er bestaan vergaande plannen om de hoofdfietsroute door de Lemmerweg tunnel in Sneek aan te passen. Het voorliggende plan bevat een tweetal haarspelbochten en een klimmetje over de nieuwe vaarverbinding tussen de Geeuw en de Woudvaart. Het water wat als onderdeel van het plan Waterstad Sneek langs de A7 moet gaan stromen. Het water zal om de Potterzijlflat worden geleid.

Over de te steile Tinga brug
Presentatrice Astrid Joosten in Kanniewaarzijn over de Tinga brug
Kanniewaarzijn
Daarmee lijkt sprake van een tweede Tinga tunnel. Deze tunnel is door de sociaal- en verkeersonveilige aanleg langzamerhand een barrière geworden voor het fietsverkeer vanuit de wijken Duinterpen - Tinga naar het centrum van Sneek. Die tunnel was weer een alternatief voor de veel te steile brug over de A7. Hier heeft Astrid Joosten in het programma Kanniewaarzijn in 2011 al een item aan gewijd.College van SWF wil fietspad tussen Stavoren en Warns

(bron: OmropFryslân) Der komt lang om let in fytspaad fan Warns nei Starum. Oer dat fytspaad wurdt al 30 jier praat, mar it slagge hieltyd net om it te realisearjen. De dyk fan Warns nei Starum is net feilich foar fytsers, stelt de gemeente Súdwest-Fryslân.

Steatefraksje Friese Koers
It ûntbrekkende stik fytspaad fan Warns nei Starum moat der gau komme. De steatefraksje fan Friese Koers wol dat nei de simmer fuort mei de oanlis begûn wurdt. Neffens de partij is der no sprake fan in gefaarlike situaasje foar fytsers, foaral foar skoalbern. Ek wen-wurkferkear hat lêst fan it ûntbrekkende stik fytspaad, seit Friese Koers.

Petitie voor het behoud van de Algerabrug in Workum

Door middel van een brief van de gemeente Súdwest-Fryslân, gedateerd 5 juli 2013, zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de Algerabrug definitief wordt afgesloten en verwijderd. De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen.


De fiets- en voetgangersbrug is al sinds 1995 onderdeel van de openbare weg en vormt een belangrijke en inmiddels veilige verbinding voor fietsers en voetgangers die vanuit de richting It Heidenskip het centrum van Workum ingaan en die vanuit het centrum van Workum naar het NS-Station lopen dan wel fietsen. Daarom willen de omwonenden door middel van een petitie druk op de gemeente uitoefenen om dit besluit te herzien.

Teken de petitie
Wilt u ook dat deze fiets- en voetgangersbrug blijft bestaan en veilig blijft, teken dan nu deze petitie!
De handtekeningen worden aangeboden aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Súdwest Fryslân.

10 mooiste Ebike vriendelijke fietsroutes in Fryslân

in FryslânSteeds meer mensen rijden met veel plezier op een elektrische fiets. Het voordeel is dat je er verder mee komt, moeiteloos tegenwind trotseert en fluitend een heuvel optrapt. De Fietsersbond vroeg Friese fietsers met een e-bike wat hun favoriete tochten waren.
 1. Vogelkijkroute
 2. Stoeparoute
 3. Venenroute
 4. Woudroute
 5. Picknickroute
 6. Brekkenroute
 7. Vissersroute
 8. Kameleonroute
 9. Kievietenroute
 10. Linderoute


Veel positieve reacties op de eerste Elfstedenfietsvierdaagse

Bijna alleen maar positieve reacties van de deelnemers aan de eerste elfstedenfietsvierdaagse. Deze is dit jaar georganiseerd door de Fietsersbond Fryslân i.s.m. Friesland Beweegt. Op donderdag 1 augustus zijn 116 deelnemers van start gegaan. Deze kwamen ook uit Belgie, Noorwegen en zelfs Israël. De jongste was 10 en de oudste 81. Alle deelnemers zijn zondag 4 augustus weer in Leeuwarden aangekomen. Met name de tweede dag met de temperatuur constant boven de 30 graden en de langste etappe van 75 km werd als pittig ervaren.

FietsPaden Putten Probleem

Wordt de fietser in Leeuwarden serieus genomen? Die vraag komt bij mij boven drijven wanneer ik samen met Kees Mourits van de Fietsersbond rondfiets door Camminghaburen. Als vrolijke onbezorgde fietser toeren we rond op zoek naar obstakels. De fietsersbond heeft zich zelf tot taak gesteld om voor heel Friesland alle obstakels op fietspaden in kaart te brengen. Met obstakels wordt hier bedoeld paaltjes midden op een voor fietsers bepaald pad. Ook worden hobbels en kuilen op fietsroutes als obstakels voor de fietser gezien.

Nuon geld inzetten voor fietsverkeersveiligheid

VVN en de Fietsersbond hebben op donderdag 27 juni om 09.00 het plan “Fyts Feilich Foarùt”  gepresenteerd en aangeboden aan de gedeputeerde Sietske Poepjes en een vertegenwoordiging van de Statenleden. In het plan wordt een claim gelegd op 30 miljoen van de NUON gelden. Fietsersbond en VVN stellen voor om deze gelden te investeren in de teruglopende fietsverkeersveiligheid in Fryslân.

Het plan bevat een groot aantal concrete maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsers ten goede komen. Hoofdlijnen zijn investeren in  aanleg en onderhoud van fietsinfrastructuur, fietsstimulering, verkeerseducatie en voorlichting.
Aanleiding voor dit plan is een uitgebreide inventarisatie van fietsknelpunten in de provincie door actieve vrijwilligers van de Fietsersbond.  Veel van de voorgestelde maatregelen leveren tevens een duurzame bijdrage aan de groei van de Friese economie.

Weststellingwerf kandidaat fietsgemeente

Weststellingwerf moet zich kandidaat stellen voor de titel ‘Fietsgemeente van het jaar 2015'.

GroenLinks opperde dat tijdens de algemene beschouwingen. Volgens de partij vormen de fietstoeristen een belangrijke bron van inkomsten.

De GroenLinksers zijn blij met het initiatief van de Fietsersbond om een route voor elektrische fietsen door de gemeente te maken met oplaadpunten. (bron: LC)

Wijken Sneek bang voor tweede Tinga tunnel

De wijken Lemmerweg West en Tinga zijn bang voor een tweede Tinga tunnel, wanneer het plan Masterplan Waterstad wordt uitgevoerd bij de passage van de Lemmerweg. Paula van der Veer van het Wijkplatform Lemmerweg - West heeft hierover ingesproken in de raadscommissievergadering. Hierbij heeft zij alle raadsleden uitgenodigd om eens mee te fietsen door de volgens velen sociale en verkeersonveilige Tinga Tunnel. Naast de onveiligheid is de tunnel ook een belemmering geworden voor veel fietsers vanwege de omweg en het hoogteverschil.
Het fietspad langs de lemmerweg ligt gescheiden van de provinciale weg.
Aan een kant begint hij bij de rotonde waar het politieburo aan staat en loopt hij voor het Sociaal pension langs naar de Ovatonde, waar hij met een tunnel onder door duikt, om daar weer verder te gaan richting onze dorpen en de wijken Tinga en Duinterpen.

Tink om Fytsende Alderein


Wat fine âldere fytsers it meast ferfelend yn it ferkear? Dy fraach stiet sintraal yn in nije kampanje fan it Fytsersbûn: Vriendelijk Verkeer 2013. Studinten fan de Noardlike Hegeskoalle Ljouwert ha âldere fytsers frege fan hokker gedrach sy lêst hawwe yn it ferkear. Neffens it ûndersyk hawwe sy it measte lêst fan auto's, scooters, racefytsers en fytsende jongerein.

Upgrade Fietsendokter in Kollum


Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk fietsen gezond blijven rondrijden? Precies! Door de fietsen na te kijken. Upgraders van Piter Jelles !mpulse in Kollum vinden het fantastisch dat er in Nederland zoveel gefietst wordt. Helaas mankeert er wel eens iets aan een fiets. De Upgraders hebben daarom een speciaal fietsenspreekuur geopend. Tijdens dit spreekuur kijken zij, samen met de Fietsersbond uw fiets na. U krijgt naast uw gekeurde fiets ook een aardigheidje waarmee u ook fietsen aan de andere kant van de wereld gezond helpt te houden.

Op de fiets boodschappen doen of toch maar met de auto?
Upgraders, dit keer leerlingen uit de 2e klas van Piter Jelles Impulse in Kollum hebben daar een duidelijke mening over. ‘Iedereen weet eigenlijk wel dat fietsen beter voor het milieu is, maar niet iedereen staat erbij stil dat fietsen ook beter voor de mens zelf is!’ aldus Upgrader Sanne ‘Tenzij de fiets iets mankeert, want dan kun je niet meer veilig fietsen en kun je misschien een ongeluk krijgen.’ Helaas schort er vaak wel iets aan een fiets.

Rij2op5 van start met 33 Leeuwarder bedrijven


33 bedrijven in Leeuwarden doen dit seizoen mee aan de succesvolle fietscampagne Rij2op5.

Nieuwe bedrijven van het mkb doen ook mee

Na een heerlijk ontbijt in de kantine van gastlocatie Friesland Campina kregen de aanwezige bedrijven uitleg over de campagne Rij2op5. Fietsambassadeurs werden in het zonnetje gezet en kregen tips hoe ze hun autorijdende collega's kunnen motiveren om wat vaker de fiets naar het werk te pakken.

Rij2op5 award voor ING Leeuwarden
Gedeputeerde Sietske Poepjes vertelde de aanwezigen over fietsstimulering vanuit Werk Slim, Reis Slim | Leeuwarden Vrij-Baan, over de voordeelpas waarmee je o.a. korting krijgt op de aanschaf van een elektrische fiets of scooter en ze had de eer om de eerste Rij2op5 award uit te reiken aan John Adema van ING. Zij hebben maar liefst 150 collega's uit de auto, én op de fiets weten te krijgen. Een mooi resultaat!

Elektrische fiets in bruikleen
Na het binnenprogramma werden de elektrische fietsen uitgereikt aan de fietsambassadeurs van de bedrijven. Elk deelnemend bedrijf krijgt één of meerdere fietsen om te laten circuleren binnen het bedrijf. Zo kan elke werknemer ervaren hoe lekker het is om de, wellicht iets langere afstand naar het werk, toch te fietsen. (bron: Leeuwarden Vrijbaan.nl)

Gedrag jongeren t.o.v. fietsende ouderen centraal bij start vriendelijk verkeer 2013


Het gedrag van jongeren ten opzichte van fietsende ouderen staat centraal bij de aftrap van de campagne vriendelijk verkeer 2013. Van welk gedrag hebben fietsende ouderen last in het verkeer?

Op verzoek van de Fietsersbond hebben studenten communicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden oudere fietsers daarover geënquêteerd. Voor de vijf belangrijkste thema’s hebben de studenten campagnemiddelen ontwikkeld. De middelen zijn bedoeld om jongeren te stimuleren meer rekening te houden met oudere fietsers. De start van de campagne en presentatie van de middelen is op dinsdag 7 mei in het campus café 3JO aan de Rengerslaan 1 in Leeuwarden tegenover de NHL.


Toertochtentijd

Juweel van Leeuwarderadeel
FTTC Leeuwarderadeel
Voor de sportieve recreatieve fiets(t)er zijn april en mei de maanden van de fietstoertochten in Fryslân. De Revalidatietocht, het Juweel van Leeuwarderadeel, de Princenhoftocht, de Elfmerentocht en natuurlijk de Rijwiel Elfstedentocht op tweede pinksterdag behoren inmiddels tot de Friese voorjaarsklassiekers.  De tochten kunnen veelal in verschillende afstanden worden verreden.

De Princenhoftocht

Ruim 950 deelnemers aan de 33e Princenhof fietstocht.

Vrienden op de Fiets in Fryslân

Een warm onthaal, een gespreid bed en een stevig ontbijt. Na een mooie wandel- of fietstocht in de gezonde buitenlucht is dat precies waar u behoefte aan heeft. Dankzij Stichting Vrienden op de Fiets hoeft u daarvoor niet eerst naar huis. De stichting heeft namelijk een netwerk van overnachtingsadressen voor sportievelingen die meerdaagse tochten maken. In Fryslân zijn er ruim 300 gastadressen en deze liggen vaak langs fraaie fiets- en wandelroutes in Nederland. U kunt op pad door het hele land. En vervolgens bij mensen thuis overnachten en ontbijten tegen een voordelig tarief.

Fytspaad Rie-Berltsum komt er toch

Dankzij zeer strijdvaardige dorpsbewoners in Berltsum en Rie komt er dan toch een vrijliggend fietspad tussen de dorpen. Precies een jaar geleden werd er een grote actie op touw gezet mede ondersteund door de Fietsersbond Fryslân. Actievoerder van het eerste uur Hieke Joostema is ontroerd dat het nu definitief is. Zij was een van de auteurs van het onderzoeksrapport naar het fietspad.

(bron: omrop fryslan)
De provinsje lûkt 1,8 miljoen euro út foar de oanlis fan fytspaden by Rie-Berltsum, Noardermar yn Starum en in fytsbrêge by de Tike yn Nijegea.

Friesland fietsland trekt meer toeristen dan de watersport


(bron: verkeersnet)
De toeristenindustrie probeert steeds nadrukkelijker buitenlandse fietstoeristen binnen te halen. In een recent onderzoek van het  Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen noemen buitenlandse toeristen het landschap, Amsterdam en ‘Nederland fietsland’ als meest positieve kenmerken van ons land, zo meldt het Fietsplatform waarin een aantal toeristenorganisaties is verenigd.


11stedenfiets4daagse maakt doorstart

De stichting Friesland Beweegt en de Fietsersbond Fryslân hebben samen de organisatie van de 11-Steden Fiets4daagse weer opgepakt. Van 1 t/m 4 augustus zal deze worden georganiseerd. De stichting mikt vooral op fietsers die de Elfstedentocht niet in 1 dag willen of kunnen afleggen, zoals bijv. Ebikers of fietstoeristen.
  
De route
Bijzonder aan deze tocht der fietstochten is de route, deze loopt namelijk geheel via het bekende knooppuntensysteem. Naast het traditionele, weidse Friese landschap, zullen deelnemers hierdoor kennismaken met de Friese wouden en het coulissenlandschap. Uiteraard worden de historische 11-steden ook allemaal aangedaan en is er in elke stad een stempelplaats ingericht. Na de start op donderdag 1 augustus vanuit Leeuwarden en doorkomst in Dokkum, is de eerste stopplaats in het watersportcentrum Earnewald. Op dag twee vervolgen de fietsers hun weg via Sneek, IJlst en Sloten naar Rijs. Dag drie fietst via Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward naar Harlingen en op de laatste dag zijn Franeker en de finishplaats Leewarden in de route opgenomen.

In Ferwerderadiel wordt het minste gefietst

Ljouwerterdyk in Ferwerderadiel
Op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog wordt in Fryslân maar ook in heel Nederland het meeste gefietst. In de gemeente Ferwerderadiel wordt het minste gefietst op afstanden tot < 7,5 km. Dit is de enige gemeente, die in Fryslân in de categorie laag valt. Gemiddeld wordt er in Fryslân veel gefietst. Meer dan de helft van de gemeenten valt in de categorie heel hoog of hoog.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) uit 2010.

Nieuw betonnen fietspaden in Heerenveen

hobbels in fietspad aan de Zanden
(bron: Heerenveense courant)
De fietspaden aan de Zanden, Ds. Kingweg en Haskeruitgang zijn al enkele jaren een bron van klachten. Hier komt verandering in, want  aannemer Schagen Infra is gestart met de renovatie aan de fietspaden. ‘Ik ben blij dat de overlast nu wordt aangepakt en dat er eindelijk verbetering komt. Een positieve verandering voor ons allemaal’, aldus wethouder Age Hartsuiker.

Dinsdag is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de westzijde van de Zanden, Ds. Kingweg en de Haskeruitgang. Wanneer deze fietspaden weer begaanbaar zijn, start de aannemer met de andere zijde. De planning is dat de afronding van de werkzaamheden langs bovengenoemde wegen in augustus 2013 plaatsvindt. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer door middel van borden omgeleid.

Ledverlichting in fietspad Harkema

(bron: waldnet)
In April is actieve markering in de vorm van led lampjes geplaatst in het fietspad langs de Feartswal in Harkema. Deze vorm van verlichting is duurzaam en goedkoper dan straatlantaarns.

Duurzaam verlichten openbare ruimte 
De gebruikers van het fietspad krijgen geen felle lichtbundels zoals bij straatlantaarns maar kleine lampjes die de fietsers geleiding geven.

Fietsen in Dongeradeel kan veiliger

Dongeradeel is als enige gemeente in Fryslân niet van plan om de maximum snelheid in het buitengebied terug te brengen tot 60 km. Dit staat haaks op het provinciale beleid en de categorisering van wegen vanuit het concept Duurzaam Veilig. Een en ander blijkt heel duidelijk uit een kaart met daarin verwerkt alle gemeentelijke beleidsvoornemens opgemaakt door de provincie. De groene wegen worden nu aangeduid als Erftoegangsweg 80 km per uur. Een categorie die volgens Duurzaam Veilig niet bestaat.


De Fietsersbond vindt het niet gewenst dat fietsers op wegen moeten fietsen, waar auto's 80 km per uur rijden.

Spelers vv Eastermar D1 krijgen nieuwe fyts

(bron: RTVkanaal30)
De D1 pupillen van vvEastermar kunnen vanaf nu op de fiets naar de training. En op wat voor een fiets! Een gloedjenieuwe in de clubkleuren blauw en geel gespoten exemplaar met een echte unieke clubtransfer erop: vv Eastermar. Het kan allemaal omdat woensdagmiddag de hoofdprijs van de 'yellwedstrijd' in het kader van de actie 'veilig uit en thuis' van Veilig Verkeer Nederland werd uitgereikt. Van alle duizenden inzendingen won de D1 van vv Eastermar die hoofdprijs en dat betekende voor alle spelers een nieuwe fiets!

Doutzen Kroes
De zege is mede te danken aan de twitteroproep van topmodel Doutzen Kroes.

Is herinrichting Oosterpoort Sneek fietsvriendelijker?

De driesprong Leeuwarderweg – Jousterkade – Prins Hendrikkade wordt vervangen door een shared Space-achtige minirotonde met dezelfde uitstraling als de rotonde bij het Vismarktplein.

De rijbaanbreedte wordt 6,5 m. vergelijkbaar met de Prins Hendrikkade. Daarnaast is er (in theorie) geen dominante groep verkeersgebruikers en hebben fietsers, automobilisten en voetgangers voetgangers net zo veel rechten. Door het karakter van doorgaande verkeersweg echter weg te nemen in het nieuwe plan denken deskundigen dat een en ander een snelheidsremmend effect zal hebben op het autoverkeer.


50 vrijwilligers inventariseren fietsknelpunten

Obstakels in St. Nicolaasga
Jetty de Vries
Dit voorjaar vindt er een grootscheepse inventarisatie plaats van fietsknelpunten in Fryslân. Een kleine 50 vrijwilligers zijn gemobiliseerd en uitgerust met fotocamera's met GPS om deze in kaart te brengen. De inventarisatie wordt gecoördineerd door Jetty de Vries van de Fietsersbond. De eerste foto's komen binnen. In eerste instantie beperken we ons tot 4 thema's: fietspaaltjes, varkensruggetjes en andere gevaarlijke obstakels, gevaarlijke kruisingen met 50 km wegen binnen de bebouwde kom en de hobbels, bobbels of gaten in het wegdek (slecht wegdek). 

Plan van Aanpak fietsverkeersveiligheid gemeenten
De minister heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren. De Fietsersbond wil hier een eerste aanzet toe geven door de knelpunten in kaart te brengen.

5 april inventarisatie in Leeuwarden

Fietstunnel ipv fietsbruggen over rondweg LemmerDankzij veel lokale commotie is de provincie van het plan afgestapt om fietsbruggen aan te leggen over de Lemster Rondweg. Fietstunnels zijn een veel betere oplossing voor fietsers.

(bron: Omrop Fryslân)
De provincie schrapt mogelijk de fietsbruggen over de Lemster Rondweg. Daarvoor in plaats komen tunnels onder deze N359 door.
Ook zal de aanleg van het aquaduct en de vier rotondes gefaseerd plaatsvinden.

Op deze manier hebben Lemster ondernemers het minste las van het €37,5 miljoen kostende karwei. Dit neemt zo'n anderhalf jaar in beslag en start in 2015.

Veeg eerste de fietspaden sneeuwvrij

Bij de behandeling van de notitie verkeersveiligheid in de commissie Bestuur&Middelen heeft de Fietsersbond er voor gepleit om voortaan eerst de fietspaden sneeuwvrij te maken. De fietser is in de sneeuw de meest kwetsbare verkeersdeelnemer. Ondanks de goede bedoelingen van de gemeente blijkt het in de praktijk nog vaak te haperen. Fietsers van buitenuit klagen erover dat het sneeuwvrij  maken ophoudt bij de gemeentegrens van Leeuwarden. FB sprak in aan de hand van een presentatie.

Uit de Leeuwarder Courant:
LEEUWARDEN - Fietspaden in Leeuwarden zouden nog voor de autowegen schoongeveegd moeten worden, vindt de Fietsersbond. Fietsers zijn in het verkeer veel kwetsbaarder. Wanneer er veel sneeuw valt, zoals afgelopen dagen, zien veel mensen die normaal fietsen zich nu gedwongen met de auto te gaan.

Miriam de Groot wint IkWilJeZien Fiets

Als sluitstuk van de fietsverlichtingscampagne Ik Wil Je Zien van de Fietsersbond is er een Ik Wil Je Zien fiets verloot onder 1 van de 6 scholieren die hier de hele winterperiode op hebben gefietst. Miriam de Groot uit Leeuwarden was de gelukkige, die de in het donker opvallende fiets mag houden. De Fiets is bij haar op school uitgereikt.

De uitreiking was de laatste activiteit van de campagne in Fryslân. Er zijn fietsverlichtingsacties geweest in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek en op een aantal middelbare scholen. De posters waren te zien in bioscopen, horeca gelegenheden, achterop de bus, op scholen en in tal van winkels in Fryslân. Bijzonder dit jaar was de samenwerking met de politie. De actie een lamp of een boete zorgde voor 103 niet uitgeschreven boetes en gerepareerde fietslampjes in Sneek.


Provincie gaat voor Feilich Fytse in Fryslân

(bron: verkeersnet.nl)

De provincie Fryslân gaat aan de slag met het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. Dit wil de provincie doen met een betere infrastructuur en meer verkeersonderwijs. Op deze manier moeten (dodelijke) fietsongevallen en ernstig gewonden bij fietsers worden voorkomen. Hiervoor maakte de provincie het plan van aanpak ‘Fyts Feilich yn Fryslân’.


In het ‘plan van aanpak’ meldt de provincie dat de Fietsersbond wordt gevraagd om een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren om infrastructurele maatregelen bij de wegbeheerders onder de aandacht te brengen.

Video animatie nieuw ontwerp Europaplein

De gemeente Leeuwarden heeft op een informatiebijeenkomst het nieuwe ontwerp van Europaplein gepresenteerd. Van het nieuwe ontwerp is ook onderstaande animatie gemaakt. De fietsers krijgen 3 fietstunnels. Op verzoek van de FB kijkt men nog naar het hellingspercentage vanuit de Heliconweg en de Valeriusstraat. Deze zijn nu nog ingetekend op 5 %. Hoewel het om een relatief korte afstand gaat, is dit steiler dan de CROW norm.(bron: Leeuwarden vrijbaan)
Het Europaplein houdt Leeuwarders bezig. Zo'n zeventig belangstellenden kwamen naar de informatieavond in Eelstjeshiem om het definitief ontwerp voor het plein te bekijken.

Projectleider Harrie Oppewal en stedenbouwkundige en directeur van wUrck, Gijs Wolfs lieten in een presentatie het definitieve ontwerp voor het Europaplein zien. Er is heel wat veranderd in vergelijking met het voorlopig ontwerp dat in september vorig jaar werd voorgelegd aan de gemeenteraad.

Rij2op5 seizoen van start in Leeuwarden

E-bike proberen

(Bron: Leeuwarden-vrijbaan)

Ook dit voorjaar biedt Werk Slim, Reis Slim in samenwerking met de Fietsersbond de succesvolle fietsstimuleringscampagne Rij2op5 opnieuw aan bij bedrijven in Leeuwarden.

Tot € 1.500,- besparen per nieuwe fietsende medewerker
De kant-en-klare fietsstimuleringscampagne Rij2op5 verleidt automobilisten die dicht bij hun werk wonen om de fiets te (her)ontdekken als vervoersmiddel. Fietsende medewerkers leveren bedrijven tot wel € 1.500,- per medewerker per jaar op.

Toch extra fietspad naar school Akkrum


(Bron: Leeuwarder Courant)
Een vrijliggend fietspad langs de zuidkant van de Boarnsterdyk moet de route naar de nieuwe school in Akkrum veiliger maken.

Het fietspad loopt vanaf het viaduct langs de rotonde, waarbij fietsers voorrang krijgen. Vervolgens sluit het aan op de bestaande route.

Met deze oplossing denkt de gemeente Boarnsterhim de veiligheid van fietsende schoolkinderen het best te kunnen garanderen.

Sinds de opening van de school begin dit jaar regent het klachten over de verkeerssituatie.


Fietssnelweg Sneek - Woudsend in wording

De parallelweg tussen Sneek en Woudsend moet een fietssnelweg worden. De provincie Fryslân wil hiermee het gebruik van de fiets als vervoermiddel stimuleren. Een van de belangrijke veranderingen is , dat het landbouwverkeer van de parallelweg af gaat. Deze is primair bedoeld voor de fietsers.

Fietsverkeer
In Fryslân Fytslân is de fietsroute tussen Sneek en Woudsend opgedeeld in een hoofdfietsroute tussen Woudsend en aansluiting Heeg en een fietssnelweg tussen aansluiting Heeg en Sneek. Ten behoeve van dit beleid wordt de parallelweg in Jutrijp en Hommerts heringericht en tussen de komgrens van Jutrijp en Sneek maken
fietsers gebruik van een vrijliggend fietspad.

Een en ander is vastgelegd in de provinciale visie N354 Sneek - Woudsend. 

Lânbouferkear ropt emoasje op

(bron: Friesch Dagblad)
Trekkers, al of net mei in wein der achter, ride tsjintwurdich wol sechtich kilometer yn ‘e oere, alteast op diken dy’t goedernôch ûnderhâlden binne. Se meie eins mar 25 yn ‘e oere, mar wurde troch plysje en justysje stilswijend behannele as is regulier frachtferkear. Dat rydt trouwens nóch hurder: 80, 90, soms 100 kilometer yn ‘e oere, mar dan meastal op diken dêr’t fytsers en fuortgongers heechút oerstekke.

It lânbouferkear ropt somtiden emoasjes op, sa die bliken yn kafee It Reade Hynder yn Wommels, tongersdei 15 novimber 2012. Benammen as der fuortgongers of fytsers troch trekkers oanriden wurde, dan ûntstiet ferlet fan aksje. ‘SAM’ yn Littenseradiel naam it inisjatyf ta in debatjûn oer it lânbouferkear. (‘SAM’ is it gemeentlik gearwurkingsferbân fan PvdA, SP, GrienLinks en D66). Oanlieding wie in ûngemak: it famke Anouk wie in tal moannen earder oanriden troch in trekker en slim ferwûne rekke. Yn ‘Op ‘e skille’, it hûs-oan-hûs-blêd fan Littenseradiel, hie der in pear kear omtinken oan jûn.